Úvodní stránka » Termíny ISPOP 2023

Termíny hlášení do ISPOP v roce 2023 (za rok 2022)

Většina agend hlášení do ISPOP má zákonem stanovený pevný termín, do kterého musí být hlášení podáno. Jedná se o následující hlášení: 

 V přehledu jsou uvedena i ustanovení právních předpisů, na jejichž základě je stanovena povinnost podat hlášení a jeho forma. V posledním sloupci je uveden název formuláře ISPOP, který se používá pro splnění ohlašovací povinnosti. 

Pravidelná hlášení do ISPOP :

Název Označení formuláře Termín Právní předpis
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu F_VOD_38 dle rozhodnutí vodoprávního úřadu § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.
Odběr podzemní vody F_VOD_ODBER_PODZ do 31. 1. § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
Odběr povrchové vody F_VOD_ODBER_POVR do 31. 1. § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
Vypouštěné vody F_VOD_VYPOUSTENI do 31. 1. § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody F_VOD_AKU do 31. 1. § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody F_VOD_PV do 15. 2. § 88j zákona č. 254/2001 Sb.
Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových F_VOD_OV do 15. 2. § 89o zákona č. 254/2001 Sb.
Ohlášení souhrnné provozní evidence F_OVZ_SPE do 31.3. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. Příloha č. 11 vyhlášky č.415/2012 Sb.
Podání poplatkového přiznání F_OVZ_POPL do 31. 3. § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony F_OVZ_PO do 31. 3. § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) F_OVZ_RL do 31. 3. § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb.  Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. F_OVZ_KTSP do 60 dnů od vystavení dokladu § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.  Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
Hlášení do Integrovaného registru znečišťování F_IRZ do 31.3. § 3 zákona č. 25/2008 Sb. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence F_OBL_RV do 15.2. Zákon č. 545/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb.
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence F_OBL_AOS do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku Zákon č. 545/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech§ 4 vyhlášky č. 30/2021 Sb.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD do 28.2. § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD_AV do 28.2. § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady F_ODP_PROD_EL do 28.2. § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8
Obchodník, zprostředkovatel, dopravce odpadů F_ODP_OZD Ohlásit do 15- ti dnů zahájení, přerušení, ukončení nebo obnovení činnosti Příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu F_ODPRZ_EL do 31. 3. § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů F_ODPRZ_BAT do 31. 3. vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik F_ODPRZ_PNEU do 31. 3. vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3
Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka F_ODP_PCB od 1. 1.(ihned po změně) § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona F_ODP_ZARIZENI_541_2020 do 15 dnů od změny provozu § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22
Vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku F_ODP_VYUCT do 25 dnů po uplynutí poplatkového období § 113 zákona č. 541/2020 Sb
Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků F_ODP_KOMPOST do 28.2 příloha č. 35 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Semináře a webináře Ing.Šulce k ohlašování do  ISPOP v roce 2023 :

17.1.2023 on-line                info

24.1.2023 Hotel  Olympic   info

2.2.2023  on-line                 info 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 300 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 200 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 160 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2021 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

Aktuální  platné  předpisy (zákony,  nařízení  vlády a vyhlášky): aktuální platné předpisy ŽP 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668