Úvodní stránka » Povinnosti ISPOP a FAQ ISPOP

ZPRACUJEME ZA VÁS A PODÁME HLÁŠENÍ do ISPOP, pro ČSÚ a kolektivní systémy a EKOKOM: 

 1. HLÁŠENÍ ISPOP
 2. VÝKAZY ČSÚ 
 3. VÝKAZY KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ
 4. VÝKAZY O OBALECH EKOKOM

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022) - přehled 

 Zda máte povinnost zpracovat  výkaz  pro  ČSÚ zjistíte po zadání  IČO - zde

Rok 2023

Zákonné datum 

druh  hlášení / výkazu

 31.1.

 

 

VODNÍ BILANCE 

DLE VYHLÁŠKY Č. 431/2001 Sb.

vypouštění vody, odběr vody, jímání a akumulace vody

F_VOD_ODBER_PODZ,F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU

 

30.1.

 

OBALY

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI OBALŮ za 4. čtvtletí 2022 PRO AOS EKOKOM

Informace k  možnosti  zpracování  VÝKAZU pro  EKO-KOM zde


28.2.


                             

 ODPADY a OBALY* 

 • hlášení o produkci a způsobech nakládání s odpady
 • hlášení evidence obalů* (* při individuálním plnění povinností)

 • hlášení za autovraky, zpracování elektroodpadů

 

28.2.

ENERGETIKA

EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv 

7.3.

ODPADY a DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách 

31.3.

 OVZDUŠÍ

SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A VÝPOČET POPLATKU

ROČNÍ ZPRÁVY - ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE, PNEUMATIKY

 

30.4.

 

OBALY

ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI OBALŮ za 1. čtvtletí 2023 PRO AOS EKOKOM

 

 • Zpracujeme a podáme elektronické hlášení do ISPOP za Vás 

Zajišťujeme pro povinné osoby podání autorizovaného hlášení do ISPOP na základě zmocnění. Hlášení pro Vás zpracuje Ing. Petr Šulc, člen Evropské sítě environmentálních expetrů ENEP a registrovaná osoba pro podávání hlášení do ISPOP (www.envirodesign.eu).

 • odborné zpracování
 • včasné podání
 • průběžná informace o stavu řízení
 • zpráva o splnění Vaší ohlašovací povinnosti, jako doklad pro případnou kontrolu státní správy 

Máte-li zájem o tuto službu, kontaktujte nás prosím:

E-mail:    sulc@sfe.cz

Tel:      +420 604 393 309

Cena za zpracování 1 tiskové strany hlášení je 1300 Kč. Cena za podání  hlášení  je 160 Kč/hlášení a cena za zjištění  množství  a druhů  odpadů  u odpadové  společnosti  je  200 Kč/společnost. Ceny jsou  bez  DPH. 

V případě rozsáhlejších  hlášení  je cena stanovena individuálně.               

 

Hlášení vyžadují většinou přímé přihlášení do ISPOP (nutná registrace povinné osoby předem + autorizace této registrace) nebo prostřednictvím webu a zaslání do ISPOP nebo zaslání do ISPOP prostřednictvím datové schránky.

 

 

1. Co je ISPOP? 

                        

  » ISPOP = Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. 

  » Zřizovatelem ISPOP je MŽP ČR, technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí                                 

 

2. Kdo má povinnost podávat hlášení v elektronické formě do ISPOP:

  V roce 2017 budou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) hlásit subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

 

na základě zákona:

Povinný subjekt:

• č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ

 provozovatelé činností E-PRTR (vyjmenované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES a ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ)

• č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší 

• č. 254/2001 Sb., o vodách

 vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb

• č. 185/2001 Sb., o odpadech

 původci odpadů, provozovatelé zařízení, skládky, dopravci odpadů atd.

• č. 477/2001 Sb., o obalech

 vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)

 

3. Oblasti hlášení, formy hlášení a datové standardy

3.1  ODPADY – PŮVODCI, ZAŘÍZENÍ, SKLÁDKY, DOPRAVCI ODPADŮ - PCB - ZPĚTNÉ ODBĚRY VÝROBKŮ
3.2  OBALY
3.3  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
3.4  OVZDUŠÍ
3.5  VOZIDLA A AUTOVRAKY
3.6  IRZ (integrovaný registr znečišťování)

3.1.1 ODPADY – PŮVODCI, ZAŘÍZENÍ, SKLÁDKY, DOPRAVCI ODPADŮ

Ohlašovací povinnost

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

Skládky odpadů

Dopravce odpadů

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

3.1.2 ODPADY – PCB

Ohlašovací povinnost

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech

 

3.1.3 ODPADY - ZPĚTNÝ ODBĚR

Ohlašovací povinnost

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

3.2 OBALY

Ohlašovací povinnost

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

 

3.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Ohlašovací povinnost

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování

 

3.4 OVZDUŠÍ

Ohlašovací povinnost

Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku (společný formulář)

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

 

3.5 VOZIDLA A AUTOVRAKY

Ohlašovací povinnost

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

 

3.6 Hlášení do IRZ (integrovaného registru zněčišťování)

Ohlašovací povinnost

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

 

Do ISPOP se  NESMÍ zasílat:

 • Hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)).
 • Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb.).
 • Žádost o proplacení podpory z programu na podporu nakládání s autovraky se NEZASÍLÁ prostřednictvím ISPOP, ale na elektronickou adresu autovraky@sfzp.cz.

 Zdroj: ISPOP - CENIA

 

 

FAQ ISPOP 

 

 

 

Jak poznám, že ohlašuji prostřednictvím ISPOP?

 

Povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP je uvedená v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a o integrovaném systému ohlašovacích povinností a v jednotlivých složkových zákonech v oblasti životního prostředí - tj. zákoně o vodách (č. 254/2001 Sb., §), zákoně ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb., §), zákoně odpadech (č. 185/2001 Sb., §) a zákoně obalech (č. 477/2001 Sb., §).

 

 

 

Podmínky provozu zdroje a plnění emisních limitů

 

Podmínky provozu a specifické emisní limity uvedené pro daný typ zdroje znečišťování ovzduší v některém z prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb., jsou právně závazné, aniž by musely být obsaženy v povolení zdroje. Obecné emisní limity se stávají závaznými pouze tehdy, jsou-li uvedeny v povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

 

 

 

Emisní limity a podmínky provozu pro spalovací zdroje

 

Specifické emisní limity a podmínky provozu spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou uvedeny v nařízení vlády č. 146/2007 Sb. (novelizováno předpisem č. 476/2009 Sb.). Emisní limity jsou uloženy podle typu spalovaného paliva, podle typu spalovacího stacionárního zdroje a podle jmenovitého tepelného výkonu. Zároveň jsou stanoveny limitní hodnoty tepelné účinnosti v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu a datu výroby zařízení.

 

Související právní předpis - Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

 

 Emisní limity a podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje

 

Specifické emisní limity a podmínky provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou uvedeny v nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Toto nařízení obsahuje v příloze č. 1 samostatné části I emisní limity platné do 31. 12. 2009 a v části II emisní limity platné od 1. 1. 2010. Emisní limity a podmínky provozu zde uvedené se vztahují pouze na typy stacionárních zdrojů znečišťování, které spadají do některé z kategorií v příloze č. 1 (tzv. vyjmenované zdroje). Těmto zdrojům může (a často se tak děje) orgán ochrany ovzduší v povolení stanovit další emisní limity pro další znečišťující látky, obvykle na úrovni obecných emisních limitů podle vyhlášky č. 205/2009 Sb.
Nařízení vlády 615/2006. Sb. obsahuje také postup pro kategorizaci nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Emisní limity pro nevyjmenované zdroje stanoví příslušný orgán ochrany ovzduší v povolení provozu, obvykle podle obecných emisních limitů uvedených ve vyhlášce č. 205/2009 Sb.

 

 Související právní předpis - Nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

 

Emisní limity a podmínky provozu pro zdroje emitující VOC

 

 Specifické emisní limity a podmínky provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 337/2010 Sb. Tímto nařízením se řídí pouze ty zdroje znečišťování ovzduší, které jsou v něm jmenovitě uvedeny, resp. spadají do některé ze čtrnácti kategorií uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky (a čerpací stanice pohonných hmot). Uvedeným zdrojům může orgán ochrany ovzduší v povolení provozu stanovit další emisní limity pro další znečišťující látky, obvykle na úrovni emisních limitů podle vyhlášky č. 205/2009 Sb.

 

 Související právní předpis - Vyhláška č. 337/2010 Sb. 

 

 

 

 Zjišťování emisí výpočtem

 

 1)  Emise lze zjišťovat výpočtem pomocí emisních faktorů, které jsou uvedeny v legislativě ochrany ovzduší. Emisní faktory uvádějí pro skupinu zdrojů množství emisí znečišťující látky vztažené k jednotce provozního parametru, např. x kg oxidů dusíku na 1 tunu spáleného hnědého uhlí.

 

 Výpočet emisí

 

Emise lze zjišťovat výpočtem pomocí emisních faktorů, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. Emisní faktory jsou stanoveny pro skupiny zdrojů (např pro spalovací zdroje, metalurgii, kamenolomy a pod.) a pro jednotlivé znečišťující látky. Emise dané znečišťující látky se vypočte vynásobením vyhláškou daného emisního faktoru hodnotou příslušného provozního parametru, který je provozovatelem po celý časový úsek sledován a vyhodnocován. Uspalovacího zdroje je to např. spotřeba paliva za časový úsek (v naprosté většině se jedná o jeden rok - souvisí s výpočtem poplatků za znečišťování ovzduší), u technologických zdrojů to bývá množství výstupního produktu nebo výrobků apod. (je dáno tím, v jaké formě je stanoven emisní faktor a jaký provozní parametr provozovatel zdroje sleduje).

 

Související právní předpis - Vyhláška č. 205/2009 Sb. § 10

 

 

 

2)  Emise znečišťujících látek lze též zjišťovat hmotnostní bilancí znečišťující látky pro daný technologický proces (zdroj znečišťování ovzduší).

 

Výpočet emisí
Emise znečišťujících látek lze též zjišťovat hmotnostní bilancí dané znečišťující látky. Podmínkou pro seriozní výpočet emise znečišťující látky hmotnostní bilancí je znalost předmětné technologie a informace o množství znečišťující látky v jednotlivých složkách, které do technologického procesu vstupují a poté vystupují. Nejčastěji je aplikováno u zdrojů (činností) používajících organická rozpouštědla.

 

Související právní předpis  - Vyhláška č. 205/2009 Sb. § 10

 

  

 

Poplatky za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší

 

Výpočet poplatku za provoz MZ. Poplatek se týká i fyzických osob, provozující v domácnosti malý zdroj znečišťování ovzduší s výkonem nad 50 kW.

 

 Výpočet poplatku

 

U malých spalovacích zdrojů se stanoví poplatek pevnou částkou, a to výpočtem stanovícím jako poplatek za jednotlivý malý spalovací zdroj součet dolní hranice sazby s poměrnou částí rozmezí sazby odpovídající jmenovitému tepelnému výkonu zdroje a druhu paliva. Obecní úřad přitom přihlédne ke skutečné, provozovatelem dokladované spotřebě paliva u zdroje za zpoplatňované období.
Výše poplatku za jednotlivý malý zdroj znečišťování se zaokrouhluje na celé 100 Kč.
O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje, poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad. Obecní úřad vede evidenci zpoplatněných malýchstacionárních zdrojů a evidenci o vyměřených poplatcích za znečišťování ovzduší.
Výnosy poplatků jsou příjmem obce a musí být použity k ochraně životního prostředí.
Provozovatel malého zpoplatněného zdroje je povinen zaslat do 31. března po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok.
U malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost ani placení poplatku.

 

 Související právní předpis - Zákon č. 86/2002 Sb. - § 19, odst. 16

 

 

 

Jaké údaje se ohlašují do IRZ?

 

 Ohlašované údaje jsou uvedeny v příslušné legislativě. Jedná se o základní identifikační údaje o organizaci a provozovně, a dále údaje o předmětných únicích a přenosech znečišťujících látek či přenosech množství odpadů.

 

 Do integrovaného registru znečišťování životního prostředí se ohlašují následující údaje: 

 

- a) úniky (do ovzduší, do vody a do půdy) a přenosy znečišťujících látek (v odpadních vodách) podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006); 
- b) úniky znečišťujících látek (do ovzduší) při překročení jejich prahových hodnot; na základě nařízení č. 145/2008 Sb. (příloha č. 1), kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí; 
- c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; na základě nařízení č. 145/2008 Sb. (příloha č. 2), kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí; 
- d) přenosy odpadu mimo lokalitu provozovny při překročení prahové hodnoty 2 000 t/rok pro ostatní odpad a 2 t/rok pro nebezpečný odpad, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006; Článek 5). 

Dále je požadováno uvedení základních identifikačních údajů k dotčené organizaci a provozovně a její činnosti. Seznam povinně uváděných údajů je v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Některé z požadovaných údajů není třeba vyplňovat, protože jsou do formuláře importovány z registračních údajů k provozovně v uživatelských účtech integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP").

 

Související právní předpis - Zákon č. 25/2008 Sb.

 

 

 

Vzniká provozovateli ohlašovací povinnost do IRZ v případě, že nejsou překročeny žádné stanovené ohlašovací prahy?

 

Hlášení do IRZ v případě nepřekročení ohlašovacích prahů

 

Ne. Ohlašovací povinnost vzniká provozovateli pouze v případě, že množství znečišťující látky v únicích nebo přenosech nebo množství odpadu (ostatního nebo nebezpečného) přenesené mimo provozovnu za rok je vyšší než stanovené ohlašovací prahy. V případě nepřekročení ohlašovacích prahů v ani jedné ze zmíněných kategorií je ohlášení do IRZ možné, ale nikoli povinné.

 

 

 

Provozovna v průběhu ohlašovacího roku změnila provozovatele. Kdo má podávat hlášení do IRZ za daný ohlašovací rok?

 

Hlášení do IRZ se podává za provozovnu a za ohlašovací rok. Při změně provozovatele během kalendářního roku, který je zároveň ohlašovacím rokem do IRZ, hlásí v následujícím roce za danou provozovnu IRZ a za daný ohlašovací rok nový provozovatel (resp. aktuální provozovatel v době ohlašování).
Příkladem může být situace, kdy v průběhu roku dojde ke spojení subjektů X a Y. Subjekt X zanikl, byl provozovatelem dané provozovny IRZ. Nástupnickou organizací je subjekt Y. Subjekt Y převzal práva i povinnosti subjektu X. Subjekt X i subjekt Y byly po určitou část roku provozovatelem jedné (shodné) provozovny IRZ. Za tuto provozovnu podá tedy hlášení do IRZ za daný ohlašovací rok subjekt Y.

 

 

 

Zákonný termín pro ohlašování do IRZ.

 

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. 3. běžného roku za předchozí kalendářní rok (v případě ohlašování za rok 2011 se údaje ohlašují do 31. 3. 2012). Možnost odložení termínu hlášení není zákonem umožněna.

 

Související právní předpis - Zákon č. 25/2008 Sb. - § 3

 

 

 

Jak zjistIT, zda je v provozovně provozována E-PRTR činnost?

 

Činnosti provozovny jsou jedním z údajů požadovaných pro ohlášení do IRZ. E-PRTR činnosti jsou činnosti vyjmenované v příloze I nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006/ES (nařízení o E-PRTR); pro některé z činností jsou stanoveny prahové hodnoty pro kapacitu. 

Příloha I obsahuje 65 sledovaných činností z následujících 9 odvětví:

1. energetika
2. výroba a zpracování kovů
3. zpracování nerostů
4. chemický průmysl
5. nakládání s odpady a odpadními vodami
6. výroba a zpracování papíru a dřeva
7. intenzivní živočišná výroba a akvakultura
8. živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů
9. ostatní činnosti

Pokud je v hlášení uvedena jedna nebo více E-PRTR činností, pak jedna z činností musí být označena jako hlavní. Hlavní E-PRTR činnost se často shoduje s hlavní hospodářskou činností provozovny. Pokud hlavní hospodářská činnost není pro procesy prováděné v provozovně charakteristická, pak by měla být hlavníE-PRTR činnost spojena s činností provozovny, která souvisí s největším znečištěním životního prostředí.

 

 

 

Jakým způsobem se do IRZ ohlašuje?

 

Hlášení do integrovaného registru znečišťování (dále jen "IRZ") se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zřízené pod názvem ISPOP (Ministerstvo životního prostředí) (ID: 5eav8r4). Údaje se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném Ministerstvem životního prostředí. 

 


Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v ISPOP (vychází ze zákona č. 77/2011 Sb., Čl. I, odst. 4).

 

 Vyplnění formuláře IRZ a jeho odeslání do ISPOP

 

Pro ohlašování do IRZ je využíván ohlašovací formulář ve formátu PDF. Formulář s názvem „Hlášení do Integrovaného registru znečišťování“ mají zaregistrovaní provozovatelé (ti, jež mají registrovanou IRZ provozovnu) k dispozici ve svých účtech v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Ohlašovatel si stáhne ze svého uživatelského účtu formulář pro ohlášení do IRZ (ve formátu PDF) a vyplní povinné údaje (část z nich je již předvyplněná a není umožněná jejich editace v rámci formuláře) a údaje o předmětných únicích a/nebo přenosech. Po vyplnění formuláře může ohlašovatel provést on-line kontrolu uvedených údajů a v případě jejich formální správnosti formulář odeslat. 

 


Registrace ohlašujícího subjektu.

 

Hlášení mohou prostřednictvím ISPOP zasílat pouze zaregistrovaní uživatelé. Registrací získá uživatel přístup do svého uživatelského účtu, ze kterého může hlášení zasílat prostřednictvím příslušného formuláře. 
Registrace se provádí vyplněním údajů o organizaci v elektronickém on-line formuláři „Registrace nového uživatele“ na webových stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html. 

Vyplněný registrační formulář je nutné tzv. autorizovat (potvrdit jeho pravost). Autorizaci lze provést dvěma způsoby. 
Pokud má uživatel podpisové právo za subjekt ohlašovatele, může provést autorizaci připojením elektronického podpisu k registračnímu formuláři, přičemž elektronický podpis musí odpovídat kvalifikovanému elektronickému certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
Druhou možností je zaslání potvrzení o registraci v listinné podobě na adresu provozovatele systému (CENIA). Příslušný formulář „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ pro toto potvrzení je zaslán v příloze automaticky generovaného e-mailu, který je odeslán jako potvrzení žádosti o registraci na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. 

Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jsou uživateli doručeny po kontrole registračního formuláře včetně jeho autorizace. 

 

 

 

Registrace dotčené provozovny IRZ

 

Provozovatelé jsou povinni registrovat provozovny, na které se vztahuje povinnost ohlašování do IRZ. Registraci provozovny provádí ohlašovatel elektronicky prostřednictvím svého uživatelského účtu v ISPOP. Žádost o založení, změnu či zrušení provozovny není nutné nijak autorizovat. Autorizace je zajištěna přihlášením do systému. 

Schvalování žádostí o registraci či změnu provozoven neprobíhá automaticky, ale provádí ji operátor ISPOP. V případě, že se v žádosti objeví nějaké nesrovnalosti či duplicitní žádosti, kontaktuje žadatele a informuje jej o následném postupu. 

 

 

 

 

 

Existuje nějaký dokument pro problematiku IRZ, ve kterém by byly pro jednotlivé kategorie znečišťovatelů vyznačeny polutanty, které se jich pro ohlašování do IRZ týkají? Je možné se tímto dokumentem řídit při monitorování a ohlašování údajů do IRZ?

 

V dokumentu „Příručka pro implementaci E-PRTR“, zveřejněném na webových stránkách IRZ v sekci dokumenty, jsou v dodatku 4 a 5 uvedeny seznamy látek znečišťujících ovzduší a vodu podle jednotlivých odvětví. Jedná se ovšem o indikativní (orientační) seznamy. Provozovatelé jsou povinni se řídit seznamy uvedenými v příslušných právních předpisech.

 

 ZDROJ: ENVIHELP - ISPOP - CENIA

 

Semináře a webináře Ing.Šulce k ohlašování do  ISPOP v roce 2023 :

17.1.2023 on-line                info

24.1.2023 Hotel  Olympic   info

2.2.2023  on-line                 info 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 300 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 200 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 160 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2021 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

Aktuální  platné  předpisy (zákony,  nařízení  vlády a vyhlášky): aktuální platné předpisy ŽP 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668