Úvodní stránka » Musím podat hlášení?

 

Právní předpisy z oblasti životního prostředí ukládají ekonomickým subjektům (firmám) povinnost hlásit  veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. 

Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí, v některých oblastech i poplatků z oblasti životního prostředí. Povinnosti podání hlášení jsou uloženy v příslušných zákonech.

Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat, příp. vyměřovat poplatky.

Evidence obsahují informace o znečišťování:

  • ovzduší,
  • vod,
  • půdy,
  • evidence odpadů nebo např.
  • evidence likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních. 
 

Zákonná úprava ohlašování v jednotlivých oblastech životního prostředí

  • Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

 

  • Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství:

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, (..) a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).

NOVĚ 2015: vyhláška 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

 

  

  • Právní předpisy v oblasti ochrany vod:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

 

  • Právní předpis k evidenci obalů:

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

 

 

 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 150 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 150 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 200 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2020 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nahrávky Webinářů: 

Nový zákon o odpadech: změny v povinnostech původců odpadů od 1. 1. 2021 - zde

Odpadové hospodářství v obcích od 1. 1. 2021: zákon o odpadech a související změnový zákon - zde

Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o odpadech – pro obce - zde 

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech – pro obce - zde 

Nové  webináře v  lednu  2021:

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

S ohledem  na publikování  uvedených  zákonů dne 23.12.2020 ve Sbírce nejsou  dosud publikovány jejich  prováděcí  předpisy. 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

 

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668