Úvodní stránka » Musím podat hlášení do ISPOP?

 Právní předpisy z oblasti životního prostředí ukládají ekonomickým subjektům (firmám) povinnost hlásit  veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. 

Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí, v některých oblastech i poplatků z oblasti životního prostředí. Povinnosti podání hlášení jsou uloženy v příslušných zákonech.

Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat, příp. vyměřovat poplatky.

Evidence obsahují informace o znečišťování:

 • ovzduší,
 • vod,
 • půdy,
 • evidence odpadů nebo např.
 • evidence likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních. 
 

Aktuálně platné  právní  předpisy v  oblasti životního  prostředí ZDE

Zákonná úprava ohlašování v jednotlivých oblastech životního prostředí

 • Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

 

 • Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog  odpadů

vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech  nakládání  s odpady

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

Zákon č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou životností

Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Zákon č. 477/23001 Sb.,  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Vyhláška č. 30/2021 Sb.,  o provedení  některých ustanovení zákona o  obalech

Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

 • Právní předpisy v oblasti ochrany vod:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

 

  úplný  přehled předpisů pro  fungování  ISPOP:

  Právní rámec fungování systému ISPOP vychází z těchto legislativních předpisů (dle informací  na webu ISPOP.CZ):

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
  • Vyhláška č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti
  • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS)
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
  • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

   

   

  Semináře a webináře Ing.Šulce k ohlašování do  ISPOP v roce 2023 :

  17.1.2023 on-line                info

  24.1.2023 Hotel  Olympic   info

  2.2.2023  on-line                 info 

  Zpracování hlášení do ISPOP:

   Objednání zprácování hlášení:

  sulc@sfe.cz    604 393 309


             

  Cena (bez  DPH) za: 

  - zpracování hlášení je 1 300 Kč za tiskovou stranu .

  - zjištění množství  odpadů u  partnera je 200 Kč/spol.

  - podání hlášení  do  ISPOP je 160 Kč/hlášení,

  EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

  Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

  Nový  zákon  o  odpadech

  1.1.2021 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

  Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

  zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

  zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

  zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
  životností - zde 

  zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
  pozdějších předpisů - zde 

  Aktuální  platné  předpisy (zákony,  nařízení  vlády a vyhlášky): aktuální platné předpisy ŽP 

  Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

  Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

   

  DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

  Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

   

  Hodnocení rizika ekologické újmy

  Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

  Tern byl do 1.1.2013! 

  Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

  Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

   

   

  AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

  Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668