Úvodní stránka » Hlášení ČSÚ 2022

STATISTICKÁ HLÁŠENÍ PRO ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

 

Zpracujeme a podáme za Vás dotazníky statistických zjišťování za rok 2021 v následujících oblastech (výkazy podávané  v  roce 2022):

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 5-01  do 28. února 2022

Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odp 5-01 do 4. března 2022

Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:  ŽP 1-01  do 24. března 2022

ale i  v dalších  oblastech: 

kód                      Název formuláře ČSÚ

EP 5-01                Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

EP 7-01                Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
EP 8-01                Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
EP 9-01                Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
EP 10-01              Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
Odp 5-01             Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
ŽP 1-01               Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
VH 8a-01             Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
VH 8b-01             Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
Ceny Elek 11-01   Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny

 

Termíny všech hlášení pro ČSÚ v roce 2022 najdete zde.

 V případě zájmu o zpracování nás kontaktujte:

Mob:       604 393 309

E-mail:    sulc@sfe.cz

 

 

Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 200 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 150 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 200 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2021 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

Aktuální  platné  předpisy (zákony,  nařízení  vlády a vyhlášky): aktuální platné předpisy ŽP 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668