Úvodní stránka » Termíny ISPOP 2021

Termíny hlášení do ISPOP v roce 2021 (za rok 2020)

Většina agend hlášení do ISPOP má zákonem stanovený pevný termín, do kterého musí být hlášení podáno. Jedná se o následující hlášení: 

 V přehledu jsou uvedena i ustanovení právních předpisů, na jejichž základě je stanovena povinnost podat hlášení a jeho forma. V posledním sloupci je uveden název formuláře ISPOP, který se používá pro splnění ohlašovací povinnosti. 

Pravidelná hlášení do ISPOP v roce 2021 (za rok 2020):

Termíny hlášení do ISPOP podle data – všechny agendy

Termín podání

Agenda

Zákon/vyhláška

Formulář ISPOP

od 1. 1. 2021

(ihned po změně)

ODPADY

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

F_ODP_PCB

 

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 

VODA

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

F_VOD_38_4

 

31. 1. 2021

 

VODA

Odběr podzemní vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_PODZ

VODA

Odběr povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_ODBER_POVR

VODA

Vypouštěné vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_VYPOUSTENI

VODA

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

F_VOD_AKU

15. 2. 2021

 

ODPADY

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

F_ODP_PROD

 

ODPADY

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_AV

 

ODPADY

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_ODP_PROD_EL

 

OBALY

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

F_OBL_RV

VODA

Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

F_VOD_PV

 

VODA

Poplatkové přiznání za zdroj znečištění
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

F_VOD_OV

 

31. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

F_ODPRZ_VOZ

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

F_ODPRZ_EL

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

F_ODPRZ_BAT 

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok

vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

F_ODPRZ_PNEU

OVZDUŠÍ

Ohlášení souhrnné provozní evidence

podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

F_OVZ_SPE

OVZDUŠÍ

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

F_OVZ_POPL

OVZDUŠÍ

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

F_OVZ_PO 

OVZDUŠÍ

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

F_OVZ_RL

IRZ

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.

F_IRZ

VODA

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování 

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha

F_VOD_OV

VODA

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) 

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha

F_VOD_PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny hlášení 2019 ISPOP dle jednotlivých agend (oblastí)

Termín podání

Formulář

Zákon/vyhláška

Formulář ISPOP

Agenda: ODPADY

od 1. 1. 2021

(ihned po změně)

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

F_ODP_PCB

 

15. 2. 2021

 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

F_ODP_PROD

 

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

F_ODP_PROD_AV

 

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

F_ODP_PROD_EL

 

31. 3. 2021

 

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

F_ODPRZ_VOZ

 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

F_ODPRZ_EL

 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

F_ODPRZ_BAT

 

 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok
vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

F_ODPRZ_PNEU

 

 

 

Agenda:  OBALY

15. 2.2021

 

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

F_OBL_RV

Agenda:  OVZDUŠÍ

31. 3. 2021

 

Ohlášení souhrnné provozní evidence

podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

F_OVZ_SPE

 

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

F_OVZ_POPL

 

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

F_OVZ_PO

 

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

F_OVZ_RL

 

Agenda:  VODA

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

 

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

F_VOD_38_4

 

31. 1. 2021

 

Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_PODZ

 

Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_ODBER_POVR

 

Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3

F_VOD_VYPOUSTENI

 

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

F_VOD_AKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpracování hlášení do ISPOP:

 Objednání zprácování hlášení:

sulc@sfe.cz    604 393 309


           

Cena (bez  DPH) za: 

- zpracování hlášení je 1 150 Kč za tiskovou stranu .

- zjištění množství  odpadů u  partnera je 150 Kč/spol.

- podání hlášení  do  ISPOP je 200 Kč/hlášení,

EXPRES ISPOP HLÁŠENÍ:

Pokud potřebujete podat hlášení nejpozději do 24 hodin, pak pro Vás zajišťujeme službu expresního podání hlášení. Cena je sjednána dohodou dle počtu podávaných hlášení a jejich rozsahu (počtu stran). Pro bližší informace použijte kontakty uvedené v modré tabulce. 

Nový  zákon  o  odpadech

1.1.2020 nabyl  účinnosti nový  zákon  o odpadech č.541/2020 Sb. Jsme připraveni nastavit plnění  nových  povinností Vaši společnosti,  které z  novho  zákona o  odpadech  vyplývají.  Pro  vzdělávací  instituce publikujeme odborné  články  a připravujeme webináře s problematikou nové  právní  úpravy. 

Nahrávky Webinářů: 

Nový zákon o odpadech: změny v povinnostech původců odpadů od 1. 1. 2021 - zde

Odpadové hospodářství v obcích od 1. 1. 2021: zákon o odpadech a související změnový zákon - zde

Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o odpadech – pro obce - zde 

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech – pro obce - zde 

Nové  webináře v  lednu  2021:

Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

S ohledem  na publikování  uvedených  zákonů dne 23.12.2020 ve Sbírce nejsou  dosud publikovány jejich  prováděcí  předpisy. 

Registrace subjektů do ISPOP prostřednictvím našich služeb 

Pro naše klienty poskytujeme všechny služby, související s podávání hlášení prostřednictvím systému ISPOP po celou dobu bez přerušení. Neváhejte nás kontaktovat!

 

DODATEČNÁ HLÁŠENÍ

Pokud jste dosud nepodali příslušné hlášení ve stanoveném termínu, hrozí Vám pokuta. Můžeme Vám pomoci předejít této nepříjemnosti. Zpracujeme za Vás hlášení dodatečné. V takovém případě nás co nejdříve kontaktujte. Hlášení zpracujeme obratem, abychom omezili riziko případné pokuty.

 

 

 

Hodnocení rizika ekologické újmy

Zpracojeme pro Vás - rychle a odborně

Tern byl do 1.1.2013! 

Zabezpečili jste zpracování HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY? Zde získáte informace, zda se na Vaši společnost, firmu, instituci nebo obec vztahují povinnosti PROVÉST hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb. 

Nakládáte se závadnými látkami ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb. (např. pohonné hmoty, oleje, atd.) nebo nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle chemického zákona č. 350/20047 Sb., či provozujete zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.?

 

 

AUTORIZOVANÁ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Ing.Petr Šulc, enviroDESiGN, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 604 393 309 www.envirodesign.eu 15294668